Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
18:32
5454 2263 500
Reposted fromimradioactive imradioactive viaszydera szydera
18:32

nie pytaj

dlaczego wybrałem

właśnie ciebie

nie powtarzaj

że mógłbym mieć 

kogoś lepszego

patrzysz na mnie

najczulej

i przez twój dotyk

rozpływam się w powietrzu

tyle osób poznałem

i nikt nie doprowadzał mnie

do takiego szaleństwa

jak ty

więc nie mów mi

że mógłbym mieć 

kogoś lepszego

to nieprawda

nie mógłbym

18:22
0878 5c22
Reposted fromsmutnazupa smutnazupa viaszydera szydera
17:21
1790 1651 500
Noise Tales started thinking about stuff.
Reposted fromnoisetales noisetales viainsanedreamer insanedreamer
17:19
4765 dd00 500
Reposted fromzciach zciach viawishyouwerehere wishyouwerehere
17:14
Reposted fromshakeme shakeme viaarrives arrives
17:13
17:12
5053 6f9d 500
Reposted frompiehus piehus viawishyouwerehere wishyouwerehere
17:10
4876 2f5a 500
Reposted fromxtal xtal viaszydera szydera
17:10
0016 33d7
Reposted fromEtnigos Etnigos viaszydera szydera
17:00
9288 0b03
Reposted from4777727772 4777727772 viaszydera szydera
16:59
16:58
2785 9af8 500
Reposted fromcarmenluna carmenluna viaszydera szydera
16:58
by Ezgi Polat
Reposted fromtowo85 towo85 viaszydera szydera
12:39
12:39
5816 f8e1 500
Reposted fromoll oll viawszystkodupa wszystkodupa
12:38
12:37
5617 3091 500
Reposted frompiehus piehus viawszystkodupa wszystkodupa
12:36
3513 9083 500
Reposted fromxawery xawery viadestroyed destroyed
12:35
Reposted fromPureBeauty PureBeauty viaskins skins
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl