Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
12:36
Kobiety, jak chcą pokazać, że cierpią, zaczynają milczeć.
— Piotr C.
Reposted fromnutt nutt viaszydera szydera
12:35
9694 d6d2 500
Reposted fromaanisiowe aanisiowe viainsanedreamer insanedreamer
20:30
2741 5d7c 500
Reposted fromspokodama spokodama viaszydera szydera
20:30
2740 64cf 500
Reposted fromspokodama spokodama viaszydera szydera
20:04
1744 e57f
Reposted fromsoSad soSad viaszydera szydera
20:03
4121 b5d1
Reposted fromonlyman onlyman viamefir mefir
20:02
2514 86b7 500
Reposted from4777727772 4777727772 viamaking-love making-love
21:41
6634 2750 500
Reposted frompiehus piehus viapleassure pleassure
21:40
6919 0c90 500
Reposted fromqb qb viaszydera szydera
21:39
4893 bfda
Reposted fromnazarena nazarena viainsanedreamer insanedreamer
21:27
21:25
9413 cf6b 500
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge viaszydera szydera
21:17
1058 d00d 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary vianamehercarmen namehercarmen
21:17
5609 986a 500
Reposted fromzungud zungud vianamehercarmen namehercarmen
21:16
mam ogromną potrzebę bycia dla kogoś najważniejszą
— może to egoizm, w dupie to mam chcę dać komuś pewność i tą pewność otrzymać
Reposted fromfrytkatosia frytkatosia viaxannabelle xannabelle
21:15
0422 be7f 500
Reposted fromSeventeenRed SeventeenRed viaxannabelle xannabelle
21:15
9125 d138 500
dzisiejsze powiększanie rodzinki - maranta  🌿
Reposted fromnoticeable noticeable viaxannabelle xannabelle
21:15
21:14
8957 6e14
Reposted fromLarryGreenSky LarryGreenSky viacytaty cytaty
21:14
nie mam pojęcia, co ktoś mógłby we mnie pokochać.
Reposted fromnotenough notenough vianiiks niiks
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl