Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
20:26
Empatia u niektórych kończy się na "ja też".
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viapiglet piglet
20:23
Dzisiaj słyszysz -“będę zawsze obok”
Jutro znowu siedzisz sam ze sobą
— Quebonafide ft. ReTo - Half dead
(via fuckingartistic)
Reposted frommakswilczur makswilczur viapiglet piglet
19:28
Generalna zasada jest jedna: na mężczyznę czekać nie wolno.
— Joanna Chmielewska
Reposted fromKACHA KACHA viaszydera szydera
18:53
1639 766b
Reposted fromzie zie viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
18:52
2490 55bc 500

brookedidonato:

I spent some time in the Bahamas this week. Here’s one of my favorites.

Reposted fromdorks dorks viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
18:52
18:51
18:50
Potrzebowałam zmiany, potrzebowałam stać się kimś innym. Czułeś się tak kiedyś?
— 13 powodów- S01E09
Reposted frompastelowe pastelowe viapiglet piglet
18:50
1415 428d 500
Reposted frommetadon metadon viapiglet piglet
18:50

Może mnie się nie da kochać?

Reposted fromshitsuri shitsuri viapiglet piglet
18:47
5081 42b9 500
Reposted fromoll oll viaarrives arrives
18:47
5657 8cd6 500
Reposted fromamatore amatore viaarrives arrives
18:47
Czekałam, ale Ty już się o tym nie dowiesz.
Reposted fromwiwiana wiwiana viaarrives arrives
14:49
8869 20ed 500
Reposted fromgreggles greggles viaszydera szydera
14:41
14:41
6152 5471
14:21
5534 c48d 500
pan Pakalu mnie rozumie.
14:12
1696 0624 500
Reposted fromkrzysk krzysk viainsanedreamer insanedreamer
14:11
1581 bf48 500
13:58
Reposted fromshakeme shakeme viacoffeebitch coffeebitch
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl